Algemene voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden, aanbieding en overeenkomst

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Smart Computerservice goederen en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert. Onder overeenkomst in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan iedere overeenkomst, mondeling of schriftelijk, die tussen Smart Computerservice en Opdrachtgever tot stand komt. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Alle aanbiedingen en uitingen van Smart Computerservice zijn vrijblijvend, tenzij door Smart Computerservice schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.2. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Prijs en betaling

2.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
2.2. Bij gebreke van een specifieke regeling is Smart Computerservice gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
2.3. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever facturen binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling.
2.4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, daarover vanaf de vervaldatum de op dat moment wettelijke rente verschuldigd. In geval Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Smart Computerservice gerechtigd alle gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten ter zake de incassering van de alsdan opeisbare bedragen aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Risico

3.1. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van een overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht.

4. Producten van derden

4.1. Indien en voor zover Smart Computerservice producten van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of levert, zullen voor wat betreft die producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Smart Computerservice zal daarvan aan Opdrachtgever op zijn verzoek een exemplaar toezenden.
4.2. De aansprakelijkheid van Smart Computerservice voor producten van derden zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derde(n) verhaalbaar zal blijken.

5. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

5.1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten berusten uitsluitend bij Smart Computerservice of haar licentiegevers. In dit artikel wordt onder ’product’ onder meer verstaan: analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, apparatuur, programmatuur, websites en databestanden alsmede voorbereidend materiaal daarvan.

6. Medewerking van Opdrachtgever

6.1. Opdrachtgever zal Smart Computerservice steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van een overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
6.2. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door Smart Computerservice geleverde producten en te verlenen diensten. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uitvoering van de controle en beveiligingsprocedures indien deze niet door Smart Computerservice worden uitgevoerd.
6.3. Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Smart Computerservice stelt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichting voldoet, heeft Smart Computerservice het recht om de uitvoering van die overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Smart Computerservice tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

7. Leveringstermijnen

7.1. Alle door Smart Computerservice genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van een overeenkomst met Smart Computerservice bekend waren. Smart Computerservice spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Een enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Smart Computerservice niet in verzuim. Smart Computerservice is niet gebonden aan (leverings)termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van die overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Smart Computerservice en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

8. Beëindiging overeenkomst

8.1. Aan elk van partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit die overeenkomst.
8.2. Elk van partijen kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien de andere partij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De partij die de overeenkomst aldus beëindigt zal nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding zijn gehouden.

9. Aansprakelijkheid van Smart Computerservice

9.1. De totale aansprakelijkheid van Smart Computerservice onder een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen vergoeding (exclusief BTW) voor de door Smart Computerservice te verrichten werkzaamheden. Indien die overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, is de totale aansprakelijkheid van Smart Computerservice per jaar beperkt tot het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) voor de door Smart Computerservice te verrichten werkzaamheden bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 20.000 (zegge: twintigduizend euro).
9.2. Aansprakelijkheid van Smart Computerservice voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Smart Computerservice voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Smart Computerservice voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten.
9.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Smart Computerservice meldt.

10. Overmacht

10.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting ingevolge een overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Smart Computerservice, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Smart Computerservice zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Smart Computerservice is voorgeschreven.
10.2. Indien een overmachtsituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd of voorzien wordt dat deze langer dan zestig dagen zal duren, heeft ieder der partijen het recht om die overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge die overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1. De overeenkomsten tussen Smart Computerservice en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.